Buggenumseveld
Oude kaart van Midden-Limburg met rechts boven het Buggenumseveld.

 Het open Buggenumseveld.

Limburg wordt van zuid naar noord door de rivier de Maas doorsneden. De stroom was grillig van loop en bedding. Tijdens de laatste ijstijd (70.000-100.000 jr. v. Chr) werd het stroomgebied gevormd en het bodemprofiel zeer onregelmatig werd. In die tijd zijn de contouren van het Buggenumseveld gevormd. Doordat de Maas zich in Midden-Limburg in de loop der eeuwen geleidelijk van het westen naar het oosten heeft verplaatst zie je de oude contouren nog  in dit gebied. Al heel vroeg ( begin jaartelling ) vond al permanente bewoning plaats rond het Buggenumseveld en zo ontstonden de eerste nederzettingen in het gebied. Het Buggenumseveld werd regelmatig overspoelt met regenwater uit de Ardennen en de mee gevoerde slib werd neergelegd op de toch al vruchtbare akkergrond langs de Maas. De Maas zorgde in Limburg voor welvaart zowel door scheepvaart, handel en vruchtbare akkers in het winterbed.

Bovenstaande kaart.

Op de primitieve choreografische kaart vermoedelijk van Jacob van Deventer ongeveer 1550 is al duidelijk te zien dat het Buggenumseveld een voor die tijd een zeer waardevol gebied was. Ook zijn duidelijk aangegeven de lager gelegen graslanden. Klik op de kaart voor vergroting.

 

Bedreigingen voor Buggenum. 

 

Het klink negatief maar zo is het zeker niet. Buggenum worstelt maar komt boven. Als je de krant openslaat staat er regelmatig "nieuws" in over Buggenum. Mestcentrales en Bio vergassers op Zevenellen komen regelmatig voorbij evenals de uitbreiding van Nunhems, de ontgronding van het Buggenumse veld, hoogwater met daaraan gekoppeld de dijken. 

Het Buggenumseveld verandert helemaal waar eens vele handen hun boterham verdienden werken nu laboranten en moderne machines. 

Nunhems zaden Nu in handen van :  BasF VegetableSeeds.

Locatie Numhems Zaden 1930
Kloosterhof 1930

 

Herman Meddens kocht 

Kloosterhof/Mariaschoot in 1918 van Piet Hendriks.

 

 

 

Kloosterhof/Mariaschoot met boerderij groot 35 ha werd in 1918 aangekocht voor 50.000 gulden. Een hele investering voor een familie bedrijf dat in die jaren rond de 4000 gulden winst per jaar maakte. In 1901 werden de eerste bonen voor de zaadteelt geoogst,

Kennisgeving Rijkswaterstaat
Uitbreiding Nunhems Netherlands B.V.

 

 

 Uitbreiding kassencomplex Nunhems in 2015 van start.

 

 

 

Nieuwbouw Bayer in Nunhem.
De kassen schieten uit de grond in het Buggenumse veld.

 

           

  Ontwikkeling in het Buggenumse veld.

 

Ontwikkelingen doen zich niet alleen voor aan de noordoost-zijde van het Buggenumse veld maar ook aan de west-zijde. Nunhems gaat uitbreiden aan de oost zijde van de Napoleonsweg plaatselijk bekent als "de Vuile Drees" en "de Naddenberg.

Op 8 februari 2012 heeft de Gemeenteraad van Leudal besloten hun medewerking te verlenen aan de uitbreiding. Nu is het dan zover de uitbreiding van zaadteeltbedrijf Nunhems met een kassencomplex van maximaal twintig hectare kan van start gaan nu het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Wegen, waterbekken, parkeerplaats en opslagruimten brengen het totaal op 45 ha. De uitbreiding vind plaats in het waterbergingsgebied van de Maas en daarom moet Nunhems 3 miljoen euro compensatiegeld ophoesten. Velen zullen laten horen hoe het geld besteed moet worden. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad. 

 

Wethouder Van Horne voorzitter ruilverkaveling Buggenumse veld
Ruilverkaveling steen Meiboomkesweg Buggenum

Buggenumse veld 2000

 

In 2000 werd de snelste ruilverkaveling van Nederland afgerond. Het veld kreeg de status van openheid. De een vond het prachtig de ander was niet onder de indruk. Wil kon zich moeilijk verschansen en werd volgens de ander vogelvrij

Bomenrij bij de Arixkuil
Ontgronding Zwaarveld/ Buggenumse veld met op achtergrond de kerk van Neer

Buggenumse veld 2020

 

De ontgronding gaat snel ondank dat er aan de achterdeur grond aangevoerd wordt. De ene vind het mooi en is vol verwachting hoe het er over 20 jaar uit zal zien. Maar ook een gedeelte van de omgeving vind het maar niks.

Regenboog Wienerte
Regenboog bij baggermolen

Deur open voor massale grindwinning.

Regenboog Wienerte

 

 

 

Strijd om ontgronding in dagblad De Limburger van 19 juli 2011 door Jan Hensels.

 

 

 

Het geluid van een zandzuiger van de firma Kuypers overstemt het

gekwetter van de vogels langs het Zwaarveld in het buitengebied

tussen Neer en Buggenum. Als het aan de firma Kuypers ligt, gaat het ont-

gronden nog zo’n vijftien jaar door in dit gebied. Kuypers heeft groen

licht gekregen voor de ontgronding er verdwijnen tussen Neer en

Buggenum miljoenen kubieke meters zand. Minister Cora van Nieuwenhuizen opende 28 augustus de nieuwe ontgronding in het bijzijn van een select gezelschap. Als de ontgronding is beëindigd zal het Buggenumseveld er totaal anders uitzien.  

Continuïteit van het bedrijf hangt af van het doorgaan van nieuwe ontgronding.

We zijn een familiebedrijf dat 85 jaar geleden is opgericht door mijn opa en er werken 125 mensen bij ons’’, stelt directrice Mirjan Bottinga van de firma Kuypers uit Kessel.

Die boodschap vertelde ze onlangs ook aan commissieleden in Leudal.

De ontgronder probeert steun te krijgen bij Gemeente Leudal en Provincie Limburg voor de plannen.

Het bedrijf belooft in ruil voor het mogen ontgronden als tegenprestatie,

hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling en recreatieve voorzieningen zoals een dagstrand aan. De huidige ontgronding liep in 2013 af.

 

Langs de Maas tussen de stuw van Belfeld en Buggenum is nu eigenlijk niets gedaan aan bescherming tegen hoogwater.

De overheid heeft de komende jaren ook geen geld om dat te doen.

Wij kunnen dat wel’’, noemt Bottinga als voordeel van het plan. „De

hoogwaterstand van de Maas kunnen we door zaken als het graven van een

hoogwatergeul op sommige plaatsen met 25 tot 30 centimeter laten dalen’’, beweert zij. De directeur van Kuypers belooft ook het probleem met vissterfte bij de plas Bouxweerd bij Buggenum voorgoed op te lossen. „We kunnen een open verbinding maken met de Maas.  Dan behoort de vissterfte tot het verleden.”Frits Lucas uit Neer hecht weinig waarde aan de beloftes van de ontgrinder. „Smoesjes’’, zo betitelt hij de beloftes van de ontgronder. Dat verhaal van die vissterfte heb ik al eerder gehoord.

Er is nog altijd niets gebeurd. En dat hoogwaterverhaal, daar hecht ik ook weinig waarde aan. De Maas is een grillige rivier.’’ Lucas stond een jaar of twintig bij het begin van de afgravingen bij Hanssum in Neer mede aan de wieg van de actiegroep Red ’t land van Hanssum. Een groep buurtbewoners stak destijds de koppen bij elkaar om afgraving te voorkomen. „Als je niets doet, gaat het ontgronden zeker door’’, motiveert Lucas zijn beslissing om zich bij de eerste plannen in te zetten tegen de ontgronding.

Frits Lucas gaat niet meer de barricaden op voor een nieuwe ontgronding. Wel hoopt hij dat het gebied nieuwe ontgrondingen bespaard blijven.

„Het gebied tussen Neer en Buggenum is hier in de buurt een van de weinige nog open gebieden zonder horizonvervuiling. Alleen daarom al zou het behouden moeten blijven. Bovendien gaat het om een gebied met hoge landschappelijke waarde.’’

Wat hem betreft zouden de ontgronders meer geprikkeld moeten worden om

alternatieven voor zand en grind te vinden.Wie rond wandelt in het gebied ziet naast monotone maïsvelden ook afwisselend rivierenlandschap met hagen, bloeiende planten, gonzend van de insecten en zwermen vogels. De grootste partijen in de raad van Leudal blijken volgens een eerste reactie verdeeld over het Kuypers-plan.

Coalitiepartij Ronduit Open is sceptisch. Oppositiepartij Samen Verder neigt naar een ja, vooral ook door het element van hoogwaterbescherming. Het college van B en W wees een zogeheten overbruggingsvergunning, aangevraagd door Kuypers, onlangs vooralsnog af. Daarmee zou het bedrijf in ieder geval na 2013 nog een paar jaar vooruit kunnen met zand- en grindwinning.Wethouder Paul Vogels (CDA) van Leudal wijst erop dat een paar maanden uitstel van beslissing over het ontgronden moet kunnen.

Hij wijst ook op een passage in het coalitieakkoord van Leudal dat terughoudend is over nieuwe ontgrondingen. De provincie staat in hoofdlijnen positief tegenover het meerjarenplan van Kuypers. Een woordvoerder benadrukt dat nog geen plan in procedure is gebracht en dat de provincie optrekt in samenspraak met de gemeente. De strijd om een nieuwe ronde van afgraving bij Neer en Buggenum is nog niet beslist.Wel heeft Kuypers een paar sterke troeven in handen: het bedrijf bezit veel grond in het gebied en de overheden hebben waarschijnlijk zelf geen geld om op korte termijn veel te doen aan hoogwaterbescherming tussen Buggenum en Belfeld. Firma Kuypers wil nog 15 jaar ontgronden.